ERASMUS

Jūs esat SPPA students un vēlaties piedalīties studentu apmaiņas programmā?

ERASMUS ir viena no populārākām studentu un docētāju apmaiņas programmām Eiropā. Tā pastāv no 1987.gada un to finansē Eiropas Savienība (www.viaa.gov.lv). Programmas mērķis ir nodrošināt studentu apmaiņu Eiropas valstīs augstskolu kontekstā. SPPA piedalās šajā programmā kopš 2003.gada. Iespēju studēt Eiropas augstskolās jau ir izmantojuši vairāk nekā 20 studentu, pie sevis esam uzņēmuši vairāk nekā 15 studentus un docētājus no citām valstīm (vairāk nekā 25).  
Programma ir pieejama visu fakultāšu studentiem, kā bakalaura, tā arī maģistra studiju programmās. 
SPPA ir noslēgusi apmaiņas programmas sadarbības līgumus ar virkni Eiropas universitāšu: Savonlinnas Joensuu universitāti (Somija), Lionas 2 universitāti (Francija), Ķelnes universitāti (Vācija), Milānas universitāti (Itālija), Velikotirnovas universitāti (Bulgārija), Lisabonas lietišķo mākslu augstskolu (Portugāle). Kontakti pastāvīgi tiek paplašināti, tuvākajā laikā ir plānots papildināt partneraugstskolu sarakstu.
Ja Jūs interesē kāda Eiropas Savienības augstskola, ar kuru mums nav noslēgta sadarbības līguma, paziņojiet par to SPPA Starptautisku sakaru nodaļā, un mēs mēģināsim nodibināt kontaktu ar šo augstskolu.

ЕRASМUS STIPENDIJA
Studentiem ir iespēja saņemt ERASMUSstipendiju. Tā tiek piešķirta tikai vienu reizi visu studiju laikā. SPPA sūta studentus mācīties uz ārzemēm tikai uz vienu semestri, t.i. studiju ārzemēs apmaiņas programmas ietvaros ilgums ir 1 semestris (4-5 mēneši). Stipendija ir paredzēta studiju ārzemēs izdevumu segšanai. Ja students pārsniedz stipendijas apjomu, viņš pats sedz savus izdevumus un šī nauda viņam netiek atlīdzināta.
Stipendijas apjoms ir atkarīgs no ERASMUSprogrammas finansējuma apjoma un no izbraukušo studentu skaita.Tā, 2012./2013.ak.g. ERASMUSstipendija SPPA studentiem bija 681.44 eiro mēnesī.

ECTS
ECTS (European Credit Transfer System)ir izstrādāta, lai varētu objektīvi novērtēt studentu, kas studē dažādās augstskolās ar atšķirīgām novērtēšanas sistēmām, sekmes.
ECTS ir akadēmiski atzīta, kas nozīmē, ka visi apgūtie priekšmeti un iegūtie kredītpunkti ārzemēs tiek atzīti SPPA programmu līdzīgos priekšmetos.
Katram SPPA studentam par vienu ārzemēs pavadīto semestri ir jāsaņem 30 ECTS, kas atbilst 20 Latvijas kredītpunktiem.

PRASĪBAS KANDIDĀTAM
Lai piedalītos ERASMUSprogrammā,uz braukšanas uz ārzemēm brīdi jābūt veiksmīgi pabeigtam vismaz 1.kursam, apgūto priekšmetu atzīmēm jābūt augstākām par „7” (labi), kā arī ir nepieciešams prast svešvalodu dažādos līmeņos atkarībā no specialitātes (tulkiem un tulkotājiem – līmenis B2 pirmajā svešvalodā un A2 otrajā svešvalodā, citām specialitātēm – B1 un/vai A2). Studentu atlase notiek uz konkursa pamata.

KAS IR JĀDARA, LAI PIEDALĪTOS ERASMUS PROGRAMMĀ?

 1. Vienu gadu pirms brauciena students pauž savu gribu iesniedzot pieteikumu mācību daļā februārī (braucienam 2.semestrī) vai septembrī (braucienam 1.semestrī) ar lūgumu izskatīt viņa kandidatūru apmaiņas programmai, norādot augstskolu, kurā viņš gribētu studēt.
 2. Studenta kandidatūrai jābūt izskatītai un apspriestai studentu sanāksmē, un apstiprinātai ar balsojumu.
 3. Studentu pieteikumi tiek izskatīti martā un oktobrī fakultātes Domes sēdē.
 4. Pēc Domes labvēlīga lēmuma students sāk vākt un noformēt visus nepieciešamos dokumentus:

- docētāja rekomendāciju svešvalodā;
- dekanāta raksturojumu svešvalodā;
- anketu aizpildīšana (veidlapas sūta Starptautisku sakaru nodaļa pa e-pastu);
- dokumentu, ko prasa uzņemošā augstskola, noformēšana;
- trīspusīga līguma slēgšana starp SPPA, studentu un uzņemošo augstskolu.
5. Pēc visu nepieciešamo dokumentu noformēšanas:
- students kopā ar ESTS-koordinatoru sastāda priekšmetu, ko viņš studēs uzņemošajā augstskolā, saraksta plānu;
- izvēlēto priekšmetu gala sarakstu students sastāda ierodoties uzņemošajā augstskolā, pārsūta to apstiprināšanai Starptautisku sakaru nodaļā personai, kura ir atbildīga par ERASMUS programmu viņa fakultātē.
6. Pēc studiju pabeigšanas ārzemēs students saņem oficiālu apgūto priekšmetu izrakstu ar atzīmēm un kredītpunktiem.
7. Ierodoties Rīgā studentam ir:
- jāiesniedz izraksta oriģināls ESTS-koordinatoram mācību daļā. Uz izraksta pamata tiek sastādīts akts par ārzemju augstskolā apgūto priekšmetu pielīdzināšanu SPPA studiju programmas priekšmetiem;
- jāuzraksta raksts avīzei „Restart” vai SPPA mājas lapai par saviem iespaidiem par uzturēšanos partneraugstskolā;
- jāuzstājas tradicionālā studentu konferencē (septembrī vai februārī) ar prezentāciju par mācību procesa organizāciju un studentu dzīvi uzturēšanās valstī, par starpkultūru komunikācijas interesantiem un neparastiem gadījumiem.

Bijušo ERASMUS studentu pieredze rāda, ka studijas ārzemēs ir vērtīgs ieguvums profesionālai un personīgai izaugsmei.

DOKUMENTU STUDIJĀM ĀRZEMJU AUGSTSKOLĀ IESNIEGŠANAS TERMIŅI
Visu dokumentu noformēšana un nosūtīšana: līdz 31.maijam – 1.semestrim, un līdz 15.oktobrim – 2.semestrim
Studijas ārzemēs:
septembris – decembris (janvāris) – 1.semestris (par to lemj uzņemošā augstskola)
februāris – maijs (jūnijs) – 2.semestris
Sagatavošanas valodu kursi: augusts/janvāris (pēc uzņemošās augstskolas grafika).

PIE KĀ VĒRSTIES
Lilita Meiere – SPPA ECTS-koordinatore:
Rīga, LV-1011, Bruņinieku ielā 65, sekretariāts (1.stāvs)
Tālr. 67506257
lingva@sppa.lv
Svetlana Mihailova - Starptautisku sakaru nodaļas vadītāja
Tālr. 67803922
svetlanam@sppa.lv
Ludmila Baranova – Erasmus koordinatore
Tālr. 67506257
sppa@sppa.lv; lingva@sppa.lv  
Irīna Balašova – finanšu direktore (stipendijas noformēšana)
Tālr. 67506621

ak@sppa.lv

 

ERASMUS programma docētāju korpusam

 

Starptautiskie sakari un ERASMUS

SPPA ir izstrādāts starptautisko sakaru attīstīšanas stratēģiskais plāns, kas tika apstiprināts SPPA Senāta sēdē.
Starptautiskos sakarus regulē SPPA Starptautisku sakaru nodaļa, kuru vada visas augstskolas ERASMUS koordinators, rektors un SPPA prezidents.
Katrā fakultātē ir konsultants, kurš informē docētājus par apmaiņas starp augstskolām, ar kurām SPPA ir parakstījusi sadarbības līgumus, iespējām, kā arī palīdz sagatavot nepieciešamos dokumentus.
SPPA Starptautisku sakaru nodaļa (SSN):
- nodarbojas ar ārzemju augstskolu meklēšanu sadarbības līgumu noslēgšanai. Šie līgumi var tikt noslēgti kā studentu, tā arī docētāju apmaiņai kopīgu zinātnisko pētījumu, mācību materiālu utt. jomā.
- risina docētāju apmaiņas finansiāla atbalsta nodrošināšanas jautājumus, kas ir iekļauti sadarbības līgumos starp augstskolām ERASMUS programmas ietvaros.
- SPPA uzņem pie sevis ārzemju docētājus, nodrošina viņu uzturēšanos un kulturālu programmu. Tas attiecas arī uz ārzemju partneru no augstskolām un pētnieciskajiem institūtiem īslaicīgām vizītēm ārpus līguma ietvariem.
Jauna līguma noslēgšanas principi

 1. Līgums nodrošina sakaru nodibināšanu vai nostiprināšanu starp divām augstskolām ar ilgstošu darbības termiņu.
 2. Līgums atbilst pušu vēlmei apmainīties ar studentiem/docētājiem, aktīvi sadarboties ar kādu kolēģi vai pētnieku grupu.
 3. SSN vienojas par jauna līguma noslēgšanu vai veca līguma pagarināšanu.
 4. Finanšu jautājumi tiek noteikti līgumā.

Līgumu tipi
ERASMUS līgums
- tiek noslēgts tikai ar ES dalībvalstīm,
- studentu, maģistrantu un docētāju apmaiņa.
Vispārējs līgums
- ar jebkādām valstīm, kas ir vai nav ES dalībvalstis.
- ir iespējami visi darbības veidi (studentu, docētāju apmaiņa, kopīgie zinātniskie pētījumi, kulturālie pasākumi utt.).
- līgums var tikt noslēgts kā starp fakultātēm, tā arī visas augstskolas ietvaros.

Sagatavošanas vizīte līguma noslēgšanai

Šādu vizīšu mērķis ir iepazīties ar potenciāliem partneriem, apspriest sadarbības plānus. Šo vizīšu garums ir no 1 līdz 5 dienām.

Docētāju apmaiņa

Docētāji, kuri vēlas pasniegt ārzemju partneraugstskolā no 4 līdz 7 dienām, iesniedz pieteikumu SPPA SSN. Nodarbības tiek finansētas, ja to apjoms ir vismaz 10 akadēmiskās stundas (1 ak.st. = 45 minūtes).  

Līgumā tiek norādīts docētāju skaits gadā, kuri plāno darba vizīti uz ārzemju partneraugstskolu.
Ja starp augstskolām ir nodibinātas partnerattiecības, vizīti ir vieglāk noformēt.

Docētājam ir nepieciešams

Pirms vizītes

 1. Paziņot par savu projektu vispirms savas fakultātes koordinatoram, un tad SSN.
 2. SSN darbinieki sagatavos nepieciešamos dokumentus.
 3. Sagatavot prezentācijas mācību materiālus (nodarbību plāni, instrukcijas, utt.).
 4. Pēc uzņemošās augstskolas apstiprinājuma par uzņemšanas gatavību saņemšanas, Jūs par to informēs SSN.

Vizītes laikā
Saņemt uzņemošās augstskolas parakstu, kas apliecina vizītes programmas izpildīšanu. Šis dokuments pievienojams komandējuma atskaitei.  
Pēc vizītes

 1. Sagatavot rakstisku atskaiti, aizpildīt nepieciešamās veidlapas.
 2. Uzstāties ar ziņojumu docētāju (studentu) sanāksmē.
 3. Uzstāties ar ziņojumu ikgada zinātniski-metodiskajā konferencē, ko organizē SPPA.
 4. Aprakstīt interesantu gadījumu no prakses (starpkultūru komunikācija) SPPA mājas lapai.

Ārzemju partneru uzņemšana
SPPA SSN
1. Sniedz informāciju par formalitātēm (vīza, uzturēšanās atļauja utt.),
2. Nodrošina izvietošanu (viesnīca, dzīvoklis),
3. Sniedz informāciju par augstskolu, pilsētu, valsti.
4. Nepieciešamības gadījumā nodrošina tulku,
5. Organizē kulturālo programmu.