Mācību ilgums

Bakalaurā:
 • Pilna laika studijas - 4 gadi
 • Nepilna laika studijas - 4,5 gadi
Maģistrantūrā:
 • konsultatīvajā psiholoģija - 2 gadi
Iesniedzamie dokumenti maģistrantūrā:
 • Iesniegums
 • CV
 • 1 fotogrāfija (10x15 cm)
 • Bakalaura izglītības dokumenta kopija
 • Motivācijas vēstule
 • Atzīmju izraksta kopija
 • Reģistrācijas maksa 30,- eiro
 • Pases kopija
 • Divas fotogrāfijas (3x4 cm)

Profesionālā maģistra studiju programma "Konsultatīvā psiholoģija" ir akreditēta 2011. gadā uz 6 gadiem (līdz 31.12.2017.).

Līgums par studijām

Reflektantu imatrikulāciju (ieskaitīšanu) regulē uzņemšanas noteikumi. Saskaņā ar tiem pretendentam ir jānoslēdz līgums par studijām. Līguma slēgšanas laikā pretendentam ir iespēja iepazīties ar studijas reglamentējošiem dokumentiem – iekšējas kārtības noteikumiem. Līgums tiek sastādīts divos eksemplāros, tos paraksta rektors. Viens eksemplārs glabājas SPPA, otru izsniedz maģistrantam.

Studiju maksa

Studiju maksu akadēmiskajam gadam nosaka līgums starp maģistrantu un augstskolu. Iemaksu var veikt, slēdzot līgumu ne mazāk par 1/4 daļu no gada studiju maksas. Otrā iemaksa līdz 1. novembrim, trešā -līdz 1. janvārim, ceturtā - līdz 1. aprīlim. Jānorāda šāda informācija - Starptautiskai Praktiskās Psiholoģijas Augstskolai par studijām maģistrantūras 1. (2.)kursa konsultatīvas psiholoģijas studiju programmā.

Kontaktinformācija

Bruņinieku ielā 65, 1.stāvā, 112.kab., tel.: 67506257
pieņemšanas laiks: no plkst. 10.00 līdz 16.00 darbadienās
e-mail: sppa@sppa.lv

SPPA pārtauca izglītības iestādes darbību un vairs neuzņem studentus. Sekojiet pasākumiem mūsu partnerorganizācijām - "Psiholoģiskās Konsultēšanas Baltijas Asociācijai" Балтийская Ассоциация психологов-консультантов | Facebook un Alternatīvai Akadēmijai Trešais vecums.

 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma

Psiholoģijas programmā tiek sagatavoti speciāiisti darbam izglītības, veselības aizsardzības, sporta, pakalpojumu, sociālajā un uzņēmējdarbības sfērās.

Studiju virziena "Psiholoģija" pašvērtējuma ziņojums - 2013./2014. - sk. šeit.

Studiju virziena "Psiholoģija" pašvērtējuma ziņojums - 2012./2013. - sk. šeit.

Atskaite - 2012./2013. - sk. šeit.

Atskaite - 2011./2012. - sk. šeit.

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma - sk. šeit.

Studiju noteikumi

Psiholoģijas studiju programma izstrādāta, ņemot vērā Latvijā un Rietumeiropā pastāvošos optimālos un profesiju standartus. Tā apvieno akadēmisko un profesionālo izglītību un paredz personības attīstību.

Augstskolas beidzēju darba izredzes

 • Augstskolas absolventi strādā izglītības, veselības aizsardzības, sporta, rūpniecības, pakalpojumu, sociālajā un privātās uzņēmējdarbības sfērās;
 • Vairāki absolventi turpina mācības vai strādā ārzemēs;
 • Ir iespējas paaugstināt savu kvalifikāciju arī Augstskolā.

Mācību process notiek lekciju, semināru, treniņu, prakšu un konsultāciju veidā, gaišās un moderni iekārtotās auditorijās, aktīvi izmantojot datorus, internetu un citas mūsdienu digitālās tehnoloģijas. Studentiem lasa lekcijas un vada seminārus atzīti speciālisti no Latvijas, Francijas, Krievijas, Holandes, Itālijas, ASV.

Mācību valoda: latviešu, krievu.

Studiju specifika

 1. Augstskolas beidzēji iegūst profesionālā bakalaura grādu psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikāciju;
 2. Studentiem ir radītas iespējas mācīties augstskolā arī vasarā - notiek vasaras semināri;
 3. Liela vērība speciālista attīstībā pievērsta estētiskajai pusei;
 4. Fakultātē darbojas vairākas studijas un centri: mākslas galerija, konsultāciju centrs, Universitāte "Trešais vecums", psiholoģijas klubs u.c.;
 5. Studenti veic daudzus radošus uzdevumus, strādājot ar tēliem un darbojoties starpkultūru sakaru jomā.

Maģistrantūra konsultatīvajā psiholoģijā

Psiholoģijas fakultātes maģistrantūra uzsāk dokumentu pieņemšanu profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programmā “Konsultatīvā psiholoģija”.

 • Dokumentu pieņemšana notiks katru darba dienu sākot ar 1.jūliju Bruņinieku ielā 65, 112. kab., no plkst. 10:00 līdz 16:00
 • Studiju ilgums – 2 gadi. Nodarbības tiek plānotas trešdienās no plkst. 9:30 līdz 17:00 un katru otro sestdienu.

Maģistra programmā tiek imatrikulēti izglītojamie ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, pabeidzot profesionālo psiholoģijas studiju programmu.

Iestājpārbaudījumi - pētījuma uzstādījums par iecerēto maģistra darba tēmu 3-5 lpp. (novērojums par dzīves situāciju, kurš saistīts ar maģistra darba tēmu, zinātniskā aparāta apraksts: hipotēze, mērķis, uzdevumi utt.)

Konsultatīvas psiholoģijas uzdevumi – veicināt cilvēka resursu optimizāciju izglītībā, ražošanā, tirdzniecībā, ģimenē, pārvaldē un citās sociālās sfērās, kur īpaša nozīme ir cilvēkam kā darbības subjektam. Profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Konsultatīva psiholoģija” ( 4631007 ) profesionāla maģistra grāda iegūšanai konsultatīvajā psiholoģijā un psihologa konsultanta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai tika akreditēta 2011. gadā uz 6 gadiem (līdz 2017. gada 31.decembrim). Maģistra profesionālās studijas saistītas ar padziļināto zināšanu iegūšanu un prasmju un iemaņu attīstīšanu.

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai profesionāli darbībai – sagatavot speciālistus, kuri patstāvīgi varētu veikt konsultatīvu darbību, risināt profesionālus uzdevumus atbilstoši profesionālajām prasībām. Studiju programmas uzdevumi ir:

 1. Sagatavot kompetentus speciālistus, kuri spēj adekvāti izprast un efektīvi risināt sociālās problēmas sadarbība ar citu nozaru profesionāliem un ieinteresētam personām.
 2. Sagatavot speciālistu, kurš multikulturālajā sabiedrībā spēj sniegt indivīdam psiholoģisko palīdzību konsultēšanas formā.
 3. Sagatavot speciālistu, kurš spēj sniegt psiholoģisko palīdzību grupas darba formā.

Apgūstot studiju programmu, maģistrants iegūst profesionālā maģistra grādu konsultatīvajā psiholoģijā. Īpaša uzmanība tiek veltīta psihologa konsultanta prasmju iemaņu līmenim un zināšanu integrācijai praksē.

SPPA profesionālā maģistra studiju programma „Konsultatīvā psiholoģija” notiek pilna laika studiju formā. Studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri), programmas apjoms ir 80 kredītpunkti (120 ECTS). Viens kredītpunkts atbilst 40 ak. stundām.